Przypomnij hasło

Warunki świadczenia usług dostępu do serwisu nauczycielprzedszkola.pl/teczka oraz publikacji „Teczka Pracy Nauczyciela Przedszkola”


1. Postanowienia ogólne

Za serwis nauczycielprzedszkola.pl/teczka i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach serwisu oraz za publikację „Teczka pracy nauczyciela przedszkola” i jej sprzedaż odpowiedzialna jest Spółka Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

 

2. Definicje

Serwis – portal nauczycielprzedszkola.pl/teczka z materiałami do pracy dla i nauczycieli przedszkola.

Publikacja – „Teczka pracy nauczyciela przedszkola. 15 obszarów umiejętności zapisanych w podstawie programowej”, poradnik wymiennokartkowy (format A4, ok 400 str., dzieło bazowe w oprawie segregatorowej; publikacja akutalizowana)

Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na publikację wraz z dostępem do serwisu.
Abonament – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu oraz publikacji.
Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z serwisu i publikacji.

 

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia,
 • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do serwisu i publikacji  składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Rodzaje zamówień

Teczka pracy nauczyciela przedszkola wraz z dostępem do serwisu – zamówienie obejmuje:

 • poradnik wymiennokartkowy „Teczka pracy nauczyciela przedszkola. 15 obszarów umiejętności zapisanych w podstawie programowej”, format A4, ok 400 str., dzieło bazowe w oprawie segregatorowej; publikacja akutalizowana,
 • dostęp do wszystkich funkcjonalności i treści zamieszczonych w serwisie aktualizacyjnym nauczycielprzedszkola.pl/teczka na czas pobierania płatnych zestawów aktualizacyjnych.

Cena zamówienia wskazana jest w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w serwisie oraz w publikacji. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz z wskazaną w zamówieniu ceną.

Dostęp do publikacji wraz z serwisem jest płatny z góry za cały okres pobierania płatnych zestawów aktualizacyjnych.

Użytkownik uzyskuje dostęp do aktualizacji publikacji oraz treści zamieszczonych w serwisie na czas pobierania płatnych zestawów aktualizacyjnych.

Poradnik oraz serwis są regularnie aktualizowane, a informacja o częstotliwości aktualizacji oraz cenie zawarta jest w materiałach promocyjnych Wydawnictwa. Zamówienie publikacji oraz serwisu jest równoznaczne z zamówieniem odpłatnych zestawów aktualizujących*.

 

Dostęp do forum dyskusyjnego – bezpłatna rejestracja w serwisie nauczycielprzedszkola.pl/teczka umożliwiająca korzystanie z forum dyskusyjnego

 

5. Realizacja zamówień (dostęp do serwisu oraz subskrypcja publikacji)

Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości serwisu oraz publikacji wraz z aktualizacjami.
Maksymalny termin realizacji zamówienia po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa wynosi 7 dni roboczych.
Zamawiający otrzymuje dostęp do serwisu niezwłocznie po złożeniu zamówienia – warunkowo do czasu opłacenia faktury VAT.
Nieopłacenie faktury VAT skutkuje utratą dostępu do wszystkich materiałów zamieszczonych w serwisie. Dostęp do nich jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.

 

6. Sposób płatności

Po złożeniu zamówienia, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura VAT wraz z publikacją za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

 

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła[JA2] .

 

8. Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Safari 4.x i nowsze, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player.

 

9. Licencja

Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.


10. Dane osobowe

Podanie przez Zamawiającego  jego danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem z serwisu, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie (w tym umieszczenie) podanych danych osobowych Zamawiającego  w bazie danych Wydawnictwa.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Wydawnictwo.
Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi dostępu do serwisu  oraz dla celów marketingowych Wydawnictwa
Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Zamawiający  ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

11. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

Wydawnictwo nie prowadzi wysyłki produktów „na próbę” tj. na bezpłatny okres testowania produktu.
Wydawnictwo przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych elementów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:

 • fizyczne uszkodzenie segregatora lub kartek,
 • błędy drukarskie lub introligatorskie,
 • wadliwość nośnika DVD lub CD,
 • innych wad produktu powstałych z winy Wydawnictwa lub podczas transportu do Zamawiającego.

W celu reklamacji wadliwych elementów publikacji Zamawiający zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zwierające opis wady wraz z reklamowanym produktem.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o.przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: infolinia@forum-media.pl Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.

 

Zamawiający, może dokonać rezygnacji z zestawów aktualizujących (poradnika oraz serwisu) z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Podstawą do wprowadzenia rezygnacji jest pisemne oświadczenie przesłane na adres Wydawnictwa lub na nr faks: 061 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
Zgodnie z art. 106 k ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z poz. zm.) , pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

 

Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.

 

12. Publikacja materiałów w serwisie

 • Wydawnictwo daje możliwość nieodpłatnego umieszczania autorskich prac dydaktycznych nauczycieli w obszarze Forum dyskusyjnego - Podziel się ciekawymi materiałami dydaktycznymi. Jedynym warunkim zamieszczenia swoich prac w serwisie jest posiadanie konta (płatnego bądź bezpłatnego).
 • Podanie swoich danych jest dobrowolne, a redakcja nie udostępnia nikomu gromadzonych danych osobowych.
 • Artykuły publikowane na naszych stronach internetowych nie są sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Publikując dany tekst redakcja przyjmuje, iż jego autorem, posiadającym wszelkie prawa jest osoba, która się podpisuje pod tym artykułem. Redakcja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za treść publikowanych artykułów.
 • Jeśli znajdziecie Państwo na naszych stronach plagiat i uważacie, iż to Państwo jesteście autorami, a ktoś naruszył prawa autorskie i potraficie to udokumentować, prosimy o kontakt. Publikacja zostanie usunięta, a użytkownik który dopuścił się plagiatu zostanie skasowany.
 • Jeśli wysyłacie Państwo swój materiał i spełniacie powyższe warunki, oznacza to, że udzielacie redakcji serwisu zgody na nieodpłatne opublikowanie materiałów na stronach internetowych www.nauczycielprzedszkola.pl oraz, iż jesteście Państwo właścicielem autorskich praw majątkowych do nadesłanych materiałów, a one same nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 • Wszelkie kopiowanie tych tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych oraz w innych przypadkach niż publikacja na stronach tego serwisu, jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 • Jeśli chcesz wykorzystać fragment jakiegoś artykułu skontaktuj się z jego autorem.
 • Prace umieszczane w serwisie przez użytkowników nie są redagowane przez redakcję, publikowane są w takiej postaci, w jakiej zostają przesłane przez Użytkownika serwisu.

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.nauczycielprzedszkola.pl. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu  jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2014 r.
Forum Media Polska Sp. z o.o. jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Forum Media Polska Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: redakcja@nauczycielprzedszkola.pl

 

 

Regulamin konkursu

1. Postanowienia Ogólne

Organizatorem Konkursu jest Spółka Forum Media Polska Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23 (dalej „Organizator”)
E- mail Organizatora Konkursu:  redakcja@nauczycielprzedszkola.pl
Konkurs odbędzie się dniach 20.03.2013 – 30.05.2013 r.
Celem Konkursu jest wyłonienie trzech laureatów - autorów prac wyróżniających się pomysłowością, kreatywnością i umiejętnościami artystycznymi.

 

2. Uczestnicy Konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci,  które nie ukończyły 7 roku życia (Uczestnicy).

Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika na warunkach określonych niniejszym Regulaminem jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika.

 

3. Przystąpienie do Konkursu

Uczestnictwo w konkursie będzie polegać na wykonaniu i przesłaniu pracy plastycznej przedstawiającej „wizerunek” Wiosny (Praca konkursowa).
Prace konkursowe powinny być wykonane odręcznie. Prace stworzone cyfrowo lub z użyciem technik graficznych nie będą przyjmowane.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zeskanowaną Pracę konkursową w formacie elektronicznym (pdf, jpg, gif) na adres Organizatora Konkursu:  redakcja@nauczycielprzedszkola.pl wraz z danymi kontaktowymi, do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Przesłane do Organizatora Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, że w przypadku wyboru Pracy konkursowej  w I lub w I i II Etapie,  wyrażają zgodę na nieograniczone terytorialnie i czasowo, nieodpłatne opublikowanie Pracy konkursowej przez Organizatora wraz ze wskazaniem  imienia oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika, w materiałach związanych z przebiegiem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników – w serwisie internetowym  www.nauczycielprzedszkola.pl/teczka.

 

4. Wybór Prac konkursowych

Etap I

Spośród nadesłanych Prac konkursowych Jury wybierze 10 prac, biorąc pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, estetykę wykonania pracy oraz kompozycję i gamę kolorystyczną.
W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora (dalej „Jury”).

 

Etap II

       1. Wybrane przez Jury Prace konkursowe zostaną opublikowane w serwisie internetowym www. nauczycielprzedszkola.pl/teczka i poddane pod głosowanie użytkowników tego serwisu, którymi są w szczególności  nauczyciele przedszkola oraz rodzice dzieci w wieku przedszkolnym. Na Prace konkursowe można oddawać głosy do dnia 30 maja 2013 roku.

        2. Trzy Prace konkursowe, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną nagrodzone  nagrodami.

 

5. Nagroda

Nagrody dla Uczestników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca ( Laureaci), to:

I miejsce – gra planszowa,
II miejsce – nagroda książkowa,
III miejsce – zestaw przyborów do malowania.

Nie przysługuje prawo zamiany nagrody rzeczowej na ich ekwiwalent pieniężny.

 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 31 maja 2013 roku.


7. Ogłoszenie wyników, wydanie nagród

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową dnia 3 czerwca 2013 roku. Wyniki Konkursu zostaną także opublikowane na stronie www. nauczycielprzedszkola.pl/teczka.
Nagrody zostaną przesłane na adres pocztowy wskazany przez Laureatów do dnia 20.06.2013 r.

 

8. Reklamacje

Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi– osobiście,  listownie, telefonicznie, za pomocą faxu albo  e-mailem. Dane kontaktowe Organizatora wskazane zostały w  § 1 ust 1  Regulaminu.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 

9. Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Forum Media Polska z siedzibą w Poznaniu (60-595), ul Polska 13. Administrator w celu prawidłowej realizacji Konkursu może upoważnić inne osoby do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu, na co rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika wyrażają zgodę. Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, stanowi jednak warunek udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności w prasie i na stronie internetowej imienia Laureata/ imion Laureatów.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Organizator:
Forum Media Polska Sp. z o.o..